دنیا دنیا دل من شد اسیرش حمیرا

حمیرا دنیا دنیا

دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیرش از حمیرا

حمیرا دنیا دنیا

دنیا دنیادنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادنیا دنیادیگه از من نگیرش، دیگه از من نگیرش
دنیا دنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادیگه از من نگیرش
تا خون منتوی رگهام دویدهنقش هستیبه وجودم کشیدهحالا که با نگاهی کار دلم رو ساختمحالا که زندگیم رو به یک نگاه باختمآخ دنیا دنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادیگه از من نگیرش
بذار که چشم روشن اوستاره باشه در شب منبذار که اسم نازنینشنیفته یک دم از لب منبذار به هم بگن تو دنیااگر یه عاشقه همینهبذار تموم مردم شهربگن اگر که عشقه اینهبذار به هم بگن تو دنیااگر یه عاشقه همینه
آخ دنیا دنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادیگه از من نگیرش
بذار که چشم روشن اوستاره باشه در شب منبذار که اسم نازنینشنیفته یک دم از لب منبذار به هم بگن تو دنیااگر یه عاشقه, همینهبذار تموم مردم شهربگن اگر که عشقه اینهبذار به هم بگن تو دنیااگر یه عاشقه همینه
دنیا دنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادیگه از من نگیرشتا خون منتوی رگهام دویدهنقش هستی به وجودم کشیدهحالا که با نگاهی کار دلم رو ساختمحالا که زندگیم رو به یک نگاه باختمآخ دنیا دنیادل من شد اسیرشدنیا دنیادیگه از من نگیرش
پخش آنلاین موزیک دنیا
  • 10 جولای 2023
  • 0 نظر

دیدگاه خود را بگذارید